Tuesday, December 31, 2013

Raag Bhoop - Notations

 Notations For Raag Bhoop      Aaroh: Sa Re Ga Pa  Dha SA /Avaroh: SA Dha Pa Ga Re Sa

Lesson 1:  Swarmaalika
Taal: Tritaal

Lower Octave (Mandra Saptak) notes are shown in lower case. Example: sa, re, ga, ma, pa, dha, ni
Standard Octave (Madhya Saptak) notes are shown like Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Dha, Ni
Higher Octave (Taar Saptak) notes are shown in uppercase. Example: SA, RE, GA, MA, PA, DHA, NI

Dha Dhin Dhin Dha Dha Dhin Dhin Dha Dha Tin Tin Taa Taa Dhin Dhin Dha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Sa Ga Re Sa -- dha Sa Re
Ga Ga Pa Ga Dha Pa Ga Re Ga Ga Pa Re -- Ga Pa Dha
SA Dha -- RE SA Dha Pa -- Dha SA -- Dha Pa Ga -- Pa
Dha Pa SA Dha Pa Ga Re Sa
Pa Ga -- Pa Ga Re Ga Pa
Dha SA -- Dha SA RE SA -- Dha SA -- Dha SA RE GA --
RE SA GA RE SA Dha Pa -- Ga Pa Dha Pa Dha SA RE SA
Dha GA RE SA Dha Pa Ga Re

Lesson 2:  Lakhangeet  "Bhoop Roop Gambhir " 
Taal: Trital

DhaDhinDhinDhaDhaDhinDhinDhaDhaTinTinTaaTaaDhinDhinDha
1 2 3 4 5 678910111213141516
Sa Ga Re Sa - dha Sa Re
Bhoo-PaRoo-PaGam-
Ga-ReGaDhaPaGaReGaGaPaDhaSASAPa-
Bhi-RShan-TaRaSaMaNiVaRaJiTaOa-
DhaSADhaPaGaReSadhaDaVaSaBaGa-VaT

GaGaGaGaPaPaSADha
RuChiRTruTiYaSuR
SA- SA SA SA RE SA - DhaDha Dha - -SA SA RE -
SO-HaTVa-Di-PaGaSan- Ga T Dhai -
SA RE GA RE SA Dha Pa - Ga
Ga Ga Pa Pa Dha Pa
Va T San - Va - Di - Ge - y Pra Tha M Ni S
Dha SA Dha Pa Ga Re Sa dhaDha Sa Dha Pa Ga Re Sa DhaLesson 3: Bandish"Murali Adhar Dhar" 
Taal: Trital

DhaDhinDhinDhaDhaDhinDhinDhaDhaTinTinTaaTaaDhinDhinDha
1 2 3 4 5 678910111213141516
Sa Ga Re Ga Sa dha Sa Re
MuRLiADhaRDhaR
Ga--ReGaPaGaReGaGaPa-GaReGaPa
Shya--MSun-DaRSuKhMaNDiRJaDu
DhaSADhaPaGaReSadhaVan-ShaDiVa-KaR

Ga-GaGaPaPaSADha
Shee-SMuGuTSo-
SASA SA SA SA RE SA SA Dha- Dha Dha -SA SA RE RE
HaTKaRBhooShN-Pee-TVa Sa N Ta N
SA RE GA RESA - Dha Pa Pa Ga Ga Ga Re Ga Pa Dha SA
Ta Di T Sh ya M Gha N Mu Ni Ja N Ma - Na S
PaDh SA Dha Pa Ga Re Sa dhaHan - S Vi Bu Dh Va R


No comments:

Post a Comment